Bind project - glp_rigsdagtid_a_1916
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

15de April. 442 1916.
Nr. 90. 11te April.

Betingelser, der ifølge § 120 udkræves for at blive Højesteretssagfører, dog at den i
§ 123 nævnte Prøve ikke kræves.

Den, der beskikkes til Medhjælper for en Overanklager eller til Anklager ved
Sø- og Handelsretten og Underretterne eller bemyndiges til i en enkelt Sag at udføre
en Tiltale for nogen af de nævnte Retter, skal fyldestgøre de Betingelser, som ifølge
§ 122 udkræves for at blive Sagfører ved Underretterne.

§ 105.

Udøvelse af Sagførervirksomhed er uforenelig med Stillingen som Rigsanklager
eller Overanklager. Dog skal den Anklager, der har Beskikkelse som Sagfører, med
sine Foresattes Tilladelse kunne overtage Udførelsen af enkelte borgerlige Retssager.

Virksomhed som Sagfører udelukker ikke fra Beskikkelse som Medhjælper for
en Overanklager eller som Anklager ved Sø- og Handelsretten og Underretten, ej
heller fra Bemyndigelse til ellers at optræde som Anklager i en enkelt Sag.

§ 106.

De offentlige Anklagere er Justitsministeren underordnede og står med Hensyn til deres Hvervs Udførelse under dennes Tilsyn.

§ 107.

Anklagere ved Sø- og Handelsretten og Underretterne samt de Mænd, der
bemyndiges til at optræde som Anklagere i en enkelt Sag, erholder Vederlag af det
offentlige for den enkelte Sag. Retten fastsætter i Dommen eller, hvis Sagen afsluttes
uden Dom, ved Kendelse Vederlaget efter Arbejdets Betydning og Omfang. I øvrigt
gælder Bestemmelserne i Lov om Sagførersalær m. m. af 24. Maj 1879 om de her
omtalte offentlige Anklagere.

Fjerde Afsnit. Politimyndigheden. Kapitel 11. § 108.

Med Hensyn til Politiets Ordning i København forbliver det ved de nugældende
Bestemmelser. Det forbeholdes at underkaste Bestemmelserne om Statens Tilskud til
Københavns Politi et Gennemsyn.

Til Hjælp for Politidirektøren ved Påtale af Straffesager ansættes 9 Politifuldmægtige, der skal have de til Ansættelse som Politimester nødvendige Kvalifikationer og lønnes af Statskassen (jfr. dog § 3, 3die Stykke, i Lov om Udgifterne i Strafferetsplejen). Beskikkelsen sker ved Justitsministeren efter Politidirektørens Indstilling.

§ 109.

I øvrigt deles Riget i 65 Politikredse, således som det angives på den nærværende Lov vedføjede Tavle. Forandring i Politikredsenes Område kan ske ved
kongelig Anordning. Hver Politikreds forestås af en Politimester, der skal have
Bolig i Kredsen efter Justitsministerens nærmere Bestemmelse. Har en Politikreds
hidtil været delt mellem flere Politimestre, oprettes der på de Steder i Kredsen, der
fremtidig ikke bliver Sæde for et selvstændigt Politikontor, en Afdeling af dette, for

Nr. 90. Lov af 11. April om Rettens Pleje.