Bind project - glp_rigsdagtid_a_1880_81
Retsplejeloven
         
  
  fra til
 
     Højretrunkering
  

3365 Tillæg A. (l56). Ordentl. Samling 1880. 3366
LXXI. Forslag til Lov om Domsmagtens, den offentlige Auklagemnndigkeds,
Politimnndigkedens samt Sagførervæsenets Ordning
(Fremsat i Follethinget den 17de December 1880 af Justitsminister Nellemann). Første Afsint Om Domstolenes Ordning. Kapitel I. m Rigets Inddeling i retslig Henseende § 1.

Riget inddeles i 6 Landsreiskredse, nemlig:

1. Den nordsjællandste Landsretskreds, omsattende Kisbenhavn, kjøbenhavns, Frederiks-
borg, Holbæk, samt Bornholms Amter.

2. Den sydsjællandske Landsretskreds, omsattende Sors, Præstø og Maribo Amter.

3. Fyens Landsretskreds, omsattende Fyens Stift.

4. Den nordjydske Landsretskreds, omsattende Aalborg, Hjørring og Randers Amter-

5. Den mellemjydske Landsretskreds, omsattende Viborg, Thisted og Ringkjøbing Amter.

6. Den sydjydske Landsretskreds, omsattende Veile, Aarhus og Ribe Amter.

§ 2.

Landsretskredsene inddeles i Underretskredse.

Staden kjøbenhavn og Kjøbenhavns Amtsraadskreds udgjør en Underretskreds; dog
kunne saadanne Dele af Kisbenhavns Amtsraadskreds, hvis Beliggenhed gjør det hensigts-
mæssigt. ved Kongelig Anordning indlemmes i andre tilgrændsende Underretskredse.

De øvrige Underretskredses Antal fastsættes til ikke under 50 og ikke over 53. Gramd-
terne for Underretskredsene bestemmes ved Kongelig Anordning.

Kapitel 11. Om Retterne. § 3.

Rigets almindelige Domstole ere Høiesteret, Landsretterne og Underretterne (Kjøben-

havns Stadsret samt By' og Herredsretterne).

Forelagte Lovforslag m. m. 156